ecshop 多语言切换

更新时间:2012-06-17 点击量:5162

怎么实现ecshop多语言切换呢
下面就说一下修改方法。
A)、
首先打开 includds/init.php  文件,
找到 
require(ROOT_PATH . 'languages/' . $_CFG['lang'] . '/common.php');
与 
$smarty->assign('lang', $_LANG);
先将这两行代码删掉。
B)、找到 
if ((DEBUG_MODE & 1) == 1)
在它上边增加
if(!empty($_REQUEST['lang'])){
$_SESSION['lang']=$_REQUEST['lang'];
}
if (!empty($_SESSION['lang']))
{
switch($_SESSION['lang']){
  case 'zh_cn':
   $_CFG['lang']="zh_cn";
  break;
  case 'zh_tw':
   $_CFG['lang']="zh_tw";
  break;
  case 'en_us':
   $_CFG['lang']="en_us";
  break;
}
}
require(ROOT_PATH . 'languages/' . $_CFG['lang'] . '/common.php');
$smarty->assign('lang', $_LANG);
C)、修改 /themes/default/library/page_header.lbi 文件
在 
<div></div>
上边添加
| <a href="?lang=zh_cn">简体</a> | 
<a href="?lang=zh_tw">繁体</a> | 
<a href="?lang=en_us">英文</a>

 

支付宝扫码打赏 微信打赏

如果文章对您有帮助,就打赏一个吧

在线客服

客户服务

热线电话:

13128985956 服务时间:

周一到周六:9:00-18:00

在线QQ客服

在线微信客服

关于我们 常见问题

支付方式 加盟合作

提交需求
优惠红包 购物车0 反馈留言 返回顶部